BlobjumpNL - Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
Deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: BlobjumpNL, Wilhelm Rontgenstraat 6 8013 NE te Zwolle.
Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening


2. Deelname
2.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risicos voor schade letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
2.2 Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren, moeten kunnen zwemmen en deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs/ BlobjumpNL op te volgen.
2.3 Door akkoord te gaan met je aanmelding, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden, tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat Blobjump (in welke discipline dan ook), onder de risicosporten vallen.


3. Foto en beeldmateriaal
3.1 Het kan voorkomen, dat er tijdens het voor of tijdens het Blobjumpen foto of beeldmateriaal wordt geschoten. Dit kan zijn voor promotionele doeleinden of voor BlobjumpNL zelf. BlobjumpNL behoudt het recht om te doen met dit materiaal wat zij wilt. Indien een deelnemer dit als niet prettig beschouwd, zullen wij daar zo mogelijk rekening mee houden..


4. Aansprakelijkheid
4.1 BlobjumpNL en/of de vrijwilligers/medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel tijdens deelname aan het Blobjumpen.
4.2 De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.
4.3 Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer zij door grove nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door BlobjumpNL beschikbaar gestelde materiaal of het materiaal van derden.
4.4 De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelnemen aan de activiteiten zowel voor hem als voor derden, alsmede voor zijn zaken of zaken van derden, extra risicos voor schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade) inhoudt. De deelnemer neemt de gevolgen van deze extra risicos uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
4.5 Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers heeft BlobjumpNL regels en voorschriften opgesteld. De deelnemer dient zich volledig aan die regels en voorschriften te houden. Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs en medewerkers/vrijwilligers van BlobjumpNL, dienen door de deelnemer strikt te worden opgevolgd.
4.6 BlobjumpNL staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen,voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart BlobjumpNL daar dan ook voor.
4.7 Voor deelname aan BlobjumpNL geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en een zwemdiploma is verplicht.
4.8 Het is de deelnemer sterk afgeraden om deel te nemen aan het Blobjumpen, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. BlobjumpNL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het Blobjumpen.

*ALGEMENE VOORWAARDEN*

BlobjumpNl is onderdeel van Bloemink Services te Zwolle  

NEEM DIRECT CONTACT OP

back-top